公司新闻

Fakro智能窗教你便宜阁楼天台

Fakro智能窗教你便宜阁楼天台

简译:

  由Fakro设计的创意窗口体系,这个智慧的措施,可以教你利便患上便宜阳台或者在房间内增长一个小天台。窗口体系上真个吊框向上打开 ,而较低的窗框可向前歪斜,利便走入阳台停驻苏息 。窗框还可在0°到45°之间扭转,由立异智能体系辅助 ,如许窗框可在规模内任何角度开放着。上框更可向上45°升高。当封闭较低窗框时,阳台边栅会隐蔽进窗内,是以在屋顶是看不到边栅的 。窗内隐蔽的防水片 ,不会藏污纳垢或者粉碎屋顶的美感。这个智慧的措施可以帮你更好患上哄骗阁楼空间,既增添了怪异的美学触感,又简朴患上扩大了空间。

音译:

  yóu Fakroshè jì de chuàng yì chuāng kǒu tǐ xì  ,zhè gè zhì huì de cuò shī ,kě yǐ jiāo nǐ lì biàn huàn shàng biàn yí yáng tái huò zhě zài fáng jiān nèi zēng zhǎng yī gè xiǎo tiān tái 。chuāng kǒu tǐ xì shàng zhēn gè diào kuàng xiàng shàng dǎ kāi ,ér jiào dī de chuāng kuàng kě xiàng qián wāi xié ,lì biàn zǒu rù yáng tái tíng zhù sū xī  。chuāng kuàng hái kě zài 0°dào 45°zhī jiān niǔ zhuǎn ,yóu lì yì zhì néng tǐ xì fǔ zhù ,rú xǔ chuāng kuàng kě zài guī mó nèi rèn hé jiǎo dù kāi fàng zhe 。shàng kuàng gèng kě xiàng shàng 45°shēng gāo 。dāng fēng bì jiào dī chuāng kuàng shí ,yáng tái biān shān huì yǐn bì jìn chuāng nèi  ,shì yǐ zài wū dǐng shì kàn bú dào biān shān de 。chuāng nèi yǐn bì de fáng shuǐ piàn ,bú huì cáng wū nà gòu huò zhě fěn suì wū dǐng de měi gǎn 。zhè gè zhì huì de cuò shī kě yǐ bāng nǐ gèng hǎo huàn shàng hǒng piàn gé lóu kōng jiān ,jì zēng tiān le guài yì de měi xué chù gǎn  ,yòu jiǎn pǔ huàn shàng kuò dà le kōng jiān 。

ob欧宝体育-官网在线登录

发表评论