公司新闻

选择绿色质料,共建夸姣地球

选择绿色质料,共建夸姣地球

简译:

 2012年6月14日 ,由新加坡家具工业理事会(SFIC)以及新加坡修建师学会(SIA)配合协办的“第十七届美国阔叶木外销委员会(AHEC)东南亚及年夜中华区年会”在新加坡瑞吉旅店昌大进行,来自全世界修建、工程 、室内设计及家具制造、设计以及供给等多种行业以及专业的400多名代表相聚在此。

 本届年会约请到的演讲佳宾以及专家构成员包孕 :美国阔叶木外销委员会行政总监(美国),麦克•斯诺(Mike Snow)师长教师 ;林业财产信息咨询有限公司总监(英国) ,罗伯特•奥利弗(Rupert Oliver)师长教师;鲁克•休斯公司开办人兼首席履行官及首席设计师(英国) ,鲁克•休斯(Luke Hughes)师长教师;季裕棠设计师事件所开办人及总裁(美国),季裕棠(Tony Chi)师长教师 ;班泰尔结合修建师事件所合股人(美国),卡罗尔•班泰尔(Carol Bentel)女士 ;奥雅纳高级工程技能及研究集团合股人(英国) ,安德鲁•劳伦斯(Andrew Lawrence)师长教师;霍普金斯事件所资深合股人(英国),詹姆仕•吉米(James Greaves)师长教师 。经由过程七位演讲佳宾开导人心的演讲,预会代表均对于使用环保型木料发出由衷的称许。这些来自欧洲、美国以及亚洲的世界知名专家是在初次于新加波进行的“第十七届美国阔叶木外销委员会(AHEC)东南亚及年夜中华区年会”长进行演讲 ,他们倡导绿色环保质料的益处,建议在修建以及家具制造中使用这些质料。 预会者相识到,产自美国等地 、具备可连续成长性的木料资源是自然绿色质料 ,可以或许打造更好的全世界情况:除了可收受接管以及可再生外,相对于其他重要建材,木料在加工历程中排放污水较少 、能耗较低、隔热较好 ,并可存储碳 。为了以客不雅、量化的体式格局更好地展示这些益处,美国阔叶木外销委员会在年会中发布了生命周期评估研究(LCA)项目的全面成果,该项目以科学的要领就设计质料对于全世界情况的影响举行了研究 。 美国阔叶木外销委员会东南亚及年夜中华区处长陈席镇师长教师留意到了本次集会带来的精良反馈以及撑持 ,他说:“AHEC规划增强在亚洲的教诲以及推广力度 ,包孕构造更多的集会 、介入行业勾当、展览、论坛及其他讲演平台。咱们还将切磋与设置装备摆设局等相干当局机构互助,进一步增强 AHEC 的绿色宣传。”关于美国阔叶木外销委员会 美国阔叶木外销委员会是一个具备国际代表性的非营利商会,旨在向世界各地推广美国阔叶木 。会员包孕美国阔叶木出口商及年夜部门重要的美国阔叶木产物商贸协会。美国阔叶木外销委员会的出口商会员向全世界提供总体系列的美国阔叶木产物 ,包孕板材 、薄片、夹板、地板 、装饰木具及规格材,充实满意市场对于美国阔叶木产物的需求。

音译:

 2012nián 6yuè 14rì ,yóu xīn jiā pō jiā jù gōng yè lǐ shì huì (SFIC)yǐ jí xīn jiā pō xiū jiàn shī xué huì (SIA)pèi hé xié bàn de “dì shí qī jiè měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì (AHEC)dōng nán yà jí nián yè zhōng huá qū nián huì ”zài xīn jiā pō ruì jí lǚ diàn chāng dà jìn háng ,lái zì quán shì jiè xiū jiàn 、gōng chéng 、shì nèi shè jì jí jiā jù zhì zào 、shè jì yǐ jí gòng gěi děng duō zhǒng háng yè yǐ jí zhuān yè de 400duō míng dài biǎo xiàng jù zài cǐ 。

 běn jiè nián huì yuē qǐng dào de yǎn jiǎng jiā bīn yǐ jí zhuān jiā gòu chéng yuán bāo yùn :měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì háng zhèng zǒng jiān (měi guó ),mài kè •sī nuò (Mike Snow)shī zhǎng jiāo shī ;lín yè cái chǎn xìn xī zī xún yǒu xiàn gōng sī zǒng jiān (yīng guó ) ,luó bó tè •ào lì fú (Rupert Oliver)shī zhǎng jiāo shī ;lǔ kè •xiū sī gōng sī kāi bàn rén jiān shǒu xí lǚ háng guān jí shǒu xí shè jì shī (yīng guó ),lǔ kè •xiū sī (Luke Hughes)shī zhǎng jiāo shī ;jì yù táng shè jì shī shì jiàn suǒ kāi bàn rén jí zǒng cái (měi guó ),jì yù táng (Tony Chi)shī zhǎng jiāo shī ;bān tài ěr jié hé xiū jiàn shī shì jiàn suǒ hé gǔ rén (měi guó ) ,kǎ luó ěr •bān tài ěr (Carol Bentel)nǚ shì ;ào yǎ nà gāo jí gōng chéng jì néng jí yán jiū jí tuán hé gǔ rén (yīng guó ) ,ān dé lǔ •láo lún sī (Andrew Lawrence)shī zhǎng jiāo shī ;huò pǔ jīn sī shì jiàn suǒ zī shēn hé gǔ rén (yīng guó ),zhān mǔ shì •jí mǐ (James Greaves)shī zhǎng jiāo shī 。jīng yóu guò chéng qī wèi yǎn jiǎng jiā bīn kāi dǎo rén xīn de yǎn jiǎng ,yù huì dài biǎo jun1 duì yú shǐ yòng huán bǎo xíng mù liào fā chū yóu zhōng de chēng xǔ 。zhè xiē lái zì ōu zhōu 、měi guó yǐ jí yà zhōu de shì jiè zhī míng zhuān jiā shì zài chū cì yú xīn jiā bō jìn háng de “dì shí qī jiè měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì (AHEC)dōng nán yà jí nián yè zhōng huá qū nián huì ”zhǎng jìn háng yǎn jiǎng ,tā men chàng dǎo lǜ sè huán bǎo zhì liào de yì chù ,jiàn yì zài xiū jiàn yǐ jí jiā jù zhì zào zhōng shǐ yòng zhè xiē zhì liào 。 yù huì zhě xiàng shí dào ,chǎn zì měi guó děng dì 、jù bèi kě lián xù chéng zhǎng xìng de mù liào zī yuán shì zì rán lǜ sè zhì liào ,kě yǐ huò xǔ dǎ zào gèng hǎo de quán shì jiè qíng kuàng :chú le kě shōu shòu jiē guǎn yǐ jí kě zài shēng wài ,xiàng duì yú qí tā zhòng yào jiàn cái ,mù liào zài jiā gōng lì chéng zhōng pái fàng wū shuǐ jiào shǎo 、néng hào jiào dī 、gé rè jiào hǎo ,bìng kě cún chǔ tàn 。wéi le yǐ kè bú yǎ 、liàng huà de tǐ shì gé jú gèng hǎo dì zhǎn shì zhè xiē yì chù ,měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì zài nián huì zhōng fā bù le shēng mìng zhōu qī píng gū yán jiū (LCA)xiàng mù de quán miàn chéng guǒ ,gāi xiàng mù yǐ kē xué de yào lǐng jiù shè jì zhì liào duì yú quán shì jiè qíng kuàng de yǐng xiǎng jǔ háng le yán jiū 。 měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì dōng nán yà jí nián yè zhōng huá qū chù zhǎng chén xí zhèn shī zhǎng jiāo shī liú yì dào le běn cì jí huì dài lái de jīng liáng fǎn kuì yǐ jí chēng chí ,tā shuō :“AHECguī huá zēng qiáng zài yà zhōu de jiāo huì yǐ jí tuī guǎng lì dù ,bāo yùn gòu zào gèng duō de jí huì 、jiè rù háng yè gōu dāng 、zhǎn lǎn 、lùn tán jí qí tā jiǎng yǎn píng tái 。zán men hái jiāng qiē cuō yǔ shè zhì zhuāng bèi bǎi shè jú děng xiàng gàn dāng jú jī gòu hù zhù ,jìn yī bù zēng qiáng AHEC de lǜ sè xuān chuán 。”guān yú měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì  měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì shì yī gè jù bèi guó jì dài biǎo xìng de fēi yíng lì shāng huì ,zhǐ zài xiàng shì jiè gè dì tuī guǎng měi guó kuò yè mù 。huì yuán bāo yùn měi guó kuò yè mù chū kǒu shāng jí nián yè bù mén zhòng yào de měi guó kuò yè mù chǎn wù shāng mào xié huì 。měi guó kuò yè mù wài xiāo wěi yuán huì de chū kǒu shāng huì yuán xiàng quán shì jiè tí gòng zǒng tǐ xì liè de měi guó kuò yè mù chǎn wù ,bāo yùn bǎn cái 、báo piàn 、jiá bǎn 、dì bǎn 、zhuāng shì mù jù jí guī gé cái ,chōng shí mǎn yì shì chǎng duì yú měi guó kuò yè mù chǎn wù de xū qiú 。

ob欧宝体育-官网在线登录

发表评论